O spółce

Misją Kujawsko-Pomorskiego Centrum Naukowo Technologicznego sp. z o.o. im. prof. Jana Czochralskiego jest realizacja na rzecz Województwa Kujawsko-Pomorskiego zadań polegających na wspieraniu rozwoju nauki oraz współpracy między sferą nauki i gospodarki, popieraniu postępu technologicznego i innowacji, poprzez  promocję Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Realizacja zadań ma za przedmiot rozwój nauki, intensyfikację oraz zwielokrotnienie form współpracy pomiędzy władzami regionalnymi i lokalnymi, a sferą nauki i gospodarki, jak również aktywizację postępu technologicznego i wzrost innowacji w regionie kujawsko-pomorskim. Dla osiągnięcia  ww. celu Spółka realizuje powierzone jej przez Województwo Kujawsko-Pomorskie zadania, w szczególności poprzez poniższe działania:

 • aktywizację i wspieranie innowacyjności, a także komercjalizację wyników badań naukowych w regionie kujawsko-pomorskim,
 • wspieranie rozwoju powiązań kooperacyjnych pomiędzy przedsiębiorcami, uczelniami i innymi uczestnikami systemu innowacji, w szczególności tych o znaczeniu regionalnym,
 • wspieranie rozwoju regionalnych uczelni;
 • wspieranie naukowców z Kujaw i Pomorza w ramach podejmowanych przez nich inicjatyw i realizacji innowacyjnych projektów w Regionie,
 • promocję potencjału naukowego i gospodarczego Województwa Kujawsko-Pomorskiego,
 • realizację prac badawczo-rozwojowych i wdrożeniowych;
 • wspieranie transferu innowacji z uczelni i jednostek badawczo-rozwojowych do przedsiębiorstw;
 • tworzenie warunków do komercjalizacji wyników badań naukowych;
 • współpracę z krajowymi i zagranicznymi ośrodkami naukowymi oraz instytucjami działającymi na rzecz rozwoju innowacji;
 • organizację i udziale wydarzeniach o charakterze naukowym, umożliwiających wymianę doświadczeń i promocję wyników badań naukowych, a także promocję Województwa Kujawsko-Pomorskiego jako regionu innowacji;
 • wspieranie wybitnych studentów, doktorantów oraz naukowców w Województwie Kujawsko-Pomorskiem; 
 • monitorowanie trendów rozwojowych w zakresie inteligentnych specjalizacji oraz wdrażanie rozwiązań mających na celu pobudzenie przedsiębiorstw oraz instytucji naukowo badawczych do działania w ich obszarze;
 • pośrednictwo w dostępie do nowych i innowacyjnych technologii oraz infrastruktury badawczo-rozwojowej;
 • prowadzenie działań inkubacyjnych w zakresie tworzenia nowych innowacyjnych firm technologicznych;
 • tworzenie właściwej infrastruktury dla zapewnienia przedsiębiorstwom warunków do generowania innowacji;
 • podnoszenie atrakcyjności inwestycyjnej Regionu;
 • inwestycje wspierające robotyzację i innowacje w przedsiębiorstwach;
 • inwestycje w rozbudowę potencjału badawczego.

Opracowanie: KPCNT